• Kaposvár Polgáraiért Egyesület
 • Elérhetőségek: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 58. (Polgárok Háza) +36 30 747 8753
 • Kaposvár Polgáraiért Egyesület
Kaposvár Polgáraiért Egyesület

Adatvédelem

Részletek a sütik kezeléséről - Süti-beállítások testreszabása
A „kaposvaricivilhalo.hu” weboldal adatkezelési tájékoztatója

 

Részletek a sütik kezeléséről - Süti-beállítások testreszabása

Sütiket és egyéb technológiákat (“sütik”) használunk annak érdekében, hogy olyan statisztikákat készítsünk, amelyek segítenek a weboldalunk minőségének fejlesztésében, beleértve az oldal látogatottsági statisztikákat is, hogy az Ön felhasználói élményét javítsuk. Az összes süti elfogadásához kattintson a „Mentés” gombra. Ez esetben Ön hozzájárulását adja az adatkezeléshez és az adatoknak harmadik személyek részére való továbbításához. Az elfogadni kívánt sütik testreszabásához kérjük kattintson a „Süti beállítások” gombra. Kérjük, miután testre szabta preferenciáit, a “Mentés” gombbal mentse el beállításait! Amennyiben semelyik adatkezelési célt nem választja ki, az adatkezelés a weboldal használatához elengedhetetlen mértékre korlátozódik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ilyen beállítás esetén várhatóan nem lesz a weboldal valamennyi funkciója elérhető az ön számára! A hozzájárulásának visszavonása érdekében, kérjük, kattintson a weboldal alján található “Cookie beállítások” gombra! 

Funkcionális sütik

Ezen sütik szükségesek a webloldal működéséhez, és nem kapcsolhatóak ki a rendszereinkben. 
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.
Ön beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az blokkolja a sütiket vagy figyelmeztesse Önt a sütikkel kapcsolatban, de ezen sütik blokkolása megakadályozza a weboldal működését. Ezen sütik nem tartalmaznak semmilyen személyes információt.

Statisztikai sütik

Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Ezen sütik segítenek nekünk megérteni, hogy mely weboldalak a leginkább és melyek a legkevésbé népszerűek, valamint hogy a látogatók hogyan mozognak a weboldalainkon. Ezen sütiket harmadik személy szolgáltatók részére is továbbíthatjuk annak érdekében, hogy segítsenek ilyen analitikákat futtatni. Ezen sütik által gyűjtött valamennyi információ aggregált, és nem vonatkoztathatóak az ön személyére. Amennyiben blokkolja, vagy nem fogadja el ezen sütik alkalmazását, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatta meg a weboldalunkat, és nem fogjuk tudni figyelemmel kísérni a weboldalaink működését.

Közösségi média és marketing sütik

Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Ezen sütiket a hirdető partnereink állíthatják be a weboldalunkon keresztül. Ezen vállalatok használhatják ezeket a sütiket annak érdekében, hogy az Ön érdeklődési köreiről egy profilt alkossanak, és hogy egyéb weboldalakon az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsenek meg. Az ilyen sütik nem tartalmaznak közvetlen személyes információkat, azonban egyedileg azonosítják az Ön böngésző- és internetelérési eszközét. Amennyiben nem engedélyezi az ilyen sütik alkalmazását, várhatóan kevésbé célzott hirdetésekkel fog találkozni.

A Google és harmadik személy által használt sütiken kívül a következő sütik működnek az oldalon:

- cookieConfirmConsentMarketing (marketting sütik elfogadása)
- cookieConfirm (cookie elfogadó ablak megjegyzése)
- cookieConfirmConsentStat (statisztika sütik elfogadása)
- cookieConfirmConsentReq (kötelező sütik elfogadása)

Lejáratuk: 1 év.

 

A „kaposvaricivilhalo.hu” weboldal adatkezelési tájékoztatója

Hatályos: 2021.06.01.

A „Kaposvár Polgáraiért” Egyesület (Továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, a www.kaposvaricivilhalo.hu honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Az Egyesületnél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Egyesület bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

1. Általános rendelkezések  

1.1 Az Egyesület, mint adatkezelő adatai

Név: „Kaposvár Polgáraiért” Egyesület
Székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
Iroda: 7400 Kaposvár, Fő u. 7.
Nyilvántartási száma: 14-02-0002897
E-mail: info@kaposvaricivilhalo.hu
Szervezet képviselőjének neve: Dr Rosta István elnök

1.2. A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Az Egyesület/Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Egyesület/Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét a szakmai vezető/ elnökhelyettes látja el.

1.3. Fogalmak

„Adatkezelés”: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„ Adatfeldolgozó”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Harmadik fél”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, mely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok közlésére felhatalmazást kaptak.

„Személyes adat”: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

„IP cím”: olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Segítségükkel akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint dátum, időpont, adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

1.4. Alapelvek

Az Egyesület felel az alábbiak betartásáért;

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli,
 • személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak,
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse,
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
 • személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai, vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

1.5. Kapcsolódó jogszabályok

 • Az EU 2016/679 rendelete a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban Rendelet).
 • 2011. évi CXII. Tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
 • 2000. évi C. Törvény a számvitelről.
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. Törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • 2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk).
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről.

 

2. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalt meglátogató személyek, hírlevélre feliratkozók, a weboldalon keresztül tanácsadást kérők, a weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a civil szervezetek képviselői, kapcsolattartói.

 

3. A kezelt adatok

3.1. A weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.

3.2. A weboldalon tanácsadás kérése, szolgáltatás igénybe vétele esetén az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, az üzenet leírása.

3.3. „CIVIL HÁLÓ” együttműködésben résztvevő civil szervezetek képviselőinek, kapcsolattartóinak kezelt adatai: családi- és utónév, telefonszám, e-mail cím.

3.4. Weboldalt látogatók kezelt adata: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k (azaz sütik) kerülhetnek felépítésre az érintett látogató eszközére. Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma).

 

4. Adatkezelés célja

4.1. A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása beleértve az Adatkezelő szolgáltatásairól való tájékoztatást is.

4.2. A weboldalon keresztül kért tanácsadás, szolgáltatás esetén az adatkezelés célja a díjmentes tanácsadásra, szolgáltatás nyújtásra vonatkozó kérés rögzítése, visszaigazolása és a kérés teljesítése.

4.3. A „CIVIL HÁLÓ” együttműködésben résztvevő civil szervezetek képviselőinek, valamint kapcsolattartóinak adatait az Adatkezelő a civil szervezettel az Érintetteken keresztül történő kapcsolattartás céljából kezeli.

4.4. A weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.

4.5. A weboldalon használt „sütik” céljáról az 8. pontban található tájékoztatás.

 

5. Az Adatkezelés jogalapja

5.1. Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a. pont).

5.2. A weboldalon keresztül kért tanácsadás és az Egyesület szolgáltatásairól kért információ esetében az érintett neve, e-mail címe, a kérés leírása tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b. pontja és az Infotv 13/A. §. Ezen adatok a kérés teljesítéséhez, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

5.3. A weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja  (Rendelet 6. cikk (1) bek. a. pont) az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.4.  Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (4.3. pontban részletezett adatkezelés esetén), kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont).

5.5. A weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő „sütik” esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a weboldal működéséhez, a weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy adatai törlésért egyébként nem kéri.

6.2. A weboldalon kért díjmentes tanácsadás, szolgáltatás nyújtás esetén az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig a teljesítéshez szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltével automatikusan törli., kivéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll (pl. az érintett hírlevélre is feliratkozott, vagy a „CIVIL HÁLÓ” együttműködésben részt vevő civil szervezet delegált kapcsolattartója).

6.3. A weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítéstől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

6.4. A „CIVIL HÁLÓ” együttműködésben résztvevő civil szervezetek képviselőinek, valamint kapcsolattartóinak adatait az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

7. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akiknek a feladatuk ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

7.1. A hírlevél szolgáltatást az adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Webmesterek Bt. (székhely: gróf Apponyi Albert u. 17., cégjegyzékszám:14 06 309281, e-mail cím: info@webmesterek.hu) 

7.2. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google Analitics és a Google Search Console szolgáltatásokat használja, amely információkat gyűjt és statisztikákat szolgáltat a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatások „sütiket” használnak, amelyek az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A „sütik” által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverére. A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

 

8. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a weboldalt, és a munkamenet végén, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik:  arra szolgálnak, hogy a weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását, vagy a sütik törlését.

 

9.  Külső oldalakra mutató linkek:

A weboldalunkon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek a Látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

 

10. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

11. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

Az Ön jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Egyesület/Adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen,
 • a személyes adatok helyesbítését kérje,
 • a személyes adatok törlését kérje,
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje,
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen,
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak,
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Egyesület/Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül -, mely határidő szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható -, nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Egyesület/Adatkezelő nem tesz intézkedéseket késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Egyesület/Adatkezelő válaszával, vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Egyesület/Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Egyesület/Adatkezelő tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Egyesülettől/Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Egyesület/Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület/Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület/Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll;

 • a személyes adatokra már nincs szükség,
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • ha a személyes adatokat az Egyesület jogellenesen kezelte,
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatokat az Egyesület/Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges;

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület/Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül;

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesület/Adatkezelő ellenőrizze az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Egyesületnek/Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes-, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az UNIÓ, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Egyesület/Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Egyesület/Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Egyesület/Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogosultságát nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Egyesület/Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha;

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Megjegyzés: Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Egyesület/Adatkezelő válaszával, vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet;
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
tel.: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszogalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

Az Egyesület/Adatkezelő az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Egyesület/Adatkezelő a hatóságok részére -, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Lehetséges változások a Tájékoztatóban 

Az Egyesület/Adatkezelő megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót. Ebben az esetben az Egyesület/Adatkezelő a frissített változatot közzéteszi. Érdemi változásokról az Egyesület/Adatkezelő a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

A weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek! Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...